قابل توجه اعضای محترم انجمن : احتراما به استحضار می رساند گواهی نامه عضویت در انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران  از طریق صفحه شخصی (صفحه کاربری ) در دسترس می باشد .


اساسنامه انجمن ارگونومی

  فصل اول_کلیات

  ماده 1_ به استناد مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مورخ 7/8/1380 شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین نامه و تصویب کمیسیون موضوع ماده 4 مصوبه فوق که که من بعد به اختصار کمیسیون نامیده میشود انجمن علمی ارگونومی و مهندسی فاکتور های انسانی ایران براساس مواد آتی تشکیل میگردد که در سطور بعد به اختصار "انجمن " نامیده میشود.

  ماده 2_ انجمن صرفا در زمینه های علمی. تحقیقاتی. تخصصی و فنی مربوطه فعالیت مینماید و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به احزاب سیاسی را ندارند.

  ماده 3_ انجمن غیر انتفاعی بوده و از تاریخ تصویب کمیسیون و ثبت در اداره ثبت شرکت ها دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیات مدیره آن نماینده قانونی انجمن میباشد.

  ماده 4_ مرکز انجمن در شهر تهران آدرس:تقاطع بزرگراه شهید چمران و جلال آل احمد-دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم پزشکی- دبیرخانه ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران است و شعب آن میتواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.در ضمن روند تشکیل شعب انجمن طبق مصوبه و با نظر هیات مدیره انجمن مرکزی و تحت نظارت آنها خواهد بود.

  ماده 5_ انجمن دارای تابعیت ایرانی است.

  ماده 6_ انجمن از تاریخ تصویب اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل میشود و ملزم به رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

  فصل دوم_شرح وظایف و اهداف

  ماده 7_ به منظور نیل به اهداف مذکور در ماده2 اساسنامه انجمن اقدامات و فعالیت های زیر را به عمل خواهد آورد.

  1_7_ ایجاد ارتباط علمی . فنی. تحقیقاتی. آموزشی و تبادل نظر بین محققان.متخصصان و سایر کارشناسانی که به نحوی در شاخه های گوناگون دانش ارگونومی فعالیت دارند.

  2_7_ همکاری با وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و نیز سایر سازمان هایی که به نحوی در زمینه ارگونومی و فعالیت های انجمن فعال هستند در برنامه ریزی امور آموزشی.پژوهشی. بهداشتی و درمانی و خدمات فنی مهندسی.

  3_7_ تعامل و همکاری با مراجع ذیصلاح در زمینه بازنگری و ارزشیابی برنامه های آموزشی و بهداشتی درمانی.موسسات آموزشی و سطح علمی دانش آمو ختگان مقاطع مختلف علوم پزشکی.

  4_7_ ارائه خدمات آموزشی.علمی.فنیو پژوهشی براساس ضوابط مربوطه.

  5_7_ ترغیب و تشویق دانشمندان. پژوهشگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیت های علمی. پژوهشی و آموزشی.بهداشتی و درمانی.

  6_7_ تهیه و تدوین و انتشار نشریات علمی.آموزشی.

  7_7_ برگزاری گردهمایی های آموزشی و پژوهشی. آموزش مداوم در سطوح ملی و بیین المللی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

  8_7_ فراهم کردن زمینه مناسب جهت انجام پژوهش های علمی در زمینه ارگونومی بخصوص از طریق تشویق و ترغیب متخصص جوان.

  9_7_ مشارکت در تشکیل شورای انجمن های علمی گروه پزشکی ایران و برنامه ریزی امور مرتبط با آن.

  10_7_ جلب حمایت نهادهای بین المللی برای انجام فعالیت های علمی. پژوهشی در عرصه ملی و در چهارچوب ضوابط جاری کشور.

 فصل سوم_عضویت

  ماده 8_ عضویت در انجمن به طریق زیر میباشد:

  1_8_ عضویت پیوسته:کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد یکی از رشته های گروه پزشکی.فنی و مهندسی.علوم انسانی و هنر باشند میتوانند طبق ضوابط مذکور در این اساسنامه به عضویت انجمن درآیند.

  2_8_ عضویت وابسته:افرادی که حائز شرایط زیر باشند میتوانند به عضویت انجمن در آیند:

  کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های گروه پزشکی.فنی و مهندسی.علوم انسانی و هنر باشند.

  3_8_ عضویت دانشجویی:کلیه دانشجویانی که یکی از رشته های گروه پزشکی. فنی و مهندسی.علوم انسانی و هنر به تحصیل اشتغال دارند و واحد ارگونومی را گذرانده اند میتوانند به عضویت انجمن در آیند.

  4_8_ عضویت حقوقی:سازمانهایی که در زمینه های علمی_پژوهشی مرتبط با فعالیتهای انجمن فعال هستند می توانند به عضویت انجمن(به صورت وابسته) درآیند.

  5_8_ عضویت افتخاری:شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی.فرهنگی. و اجتماعی آنان حائز اهمیت خاص باشد و یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک های موثر و ارزنده ای نموده باشند می توانند به عضویت افتخاری پذیرفته شوند.

  تبصره 1_اعضای وابسته می توانند با احراز شرایط و تصویب هیات مدیره به عضویت پیوسته برگزیده شوند.

  تبصره 2_اعضای پیوسته انجمن بایستی شرایط هیات موسس و هیات مدیره مذکور را در ماده 7 آیین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون را دارا باشند.

  ماده 9_ هریک از اعضای انجمن سالانه مبلغی را که میزان آن توسط هیات مدیره تعیین و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

  تبصره 1_پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی را نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نخواهد کرد.

  تبصره 2_ملاک تعداد اعضای پیوسته هر انجمن تعداد ثبت نام شدگان همان سال خواهد بود و لذا افرادی مجاز به شرکت در انتخابات هیات مدیره هستند که حق عضویت مصوب همان سال را پرداخت نموده و برگ شرکت در جلسه مجمع عمومی و انتخابات را دریافت کرده باشند.

  ماده 10_ عضویت در انجمن در یکی از موارد زیر خاتمه میابد.

  1_10_ استعفای کتبی عضو.

  2_10_ عدم پرداخت حق عضویت سالانه در مهلتی که هیات مدیره تعیین می نماید.

  3_10_ زوال یکی از شرایط عضویت و نیز محکومیت قطعی در هیات های بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی به محرومیت موقت یا دائم از اشتغال به حرف پزشکی است.

  تبصره 1_مدت تعلیق عضویت معادل مدت محرومیت از اشتغال به حرف پزشکی است.

  تبصره 2_تصمیم نهایی راجع به عدم پذیرش و نیز خاتمه عضویت پس از اطلاع و تایید هیات نظارت بر عملکرد انجمن براساس موضوع بند 7 ماده 3 آیین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون با هیات مدیره خواهد بود.

  فصل چهارم _ ارکان انجمن

  ماده 11_ انجمن دارای ارکان زیر است :

  1_11_ مجمع عمومی

  2_11_ هیات مدیره

  3_11_بازرس

  الف _ مجمع عمومی

  ماده 12_ مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته انجمن به دو صورت زیر تشکیل می گردد :

  1_12_ مجمع عمومی عادی که هر سال یک بار تشکیل می شود و به امور جاری انجمن رسیدگی می کند و نیز می تواند از جهت نوبت و حسب ضرورت زودتر تشکیل می گردد.

  2_12_ مجمع عمومی فوق العاده که در مواقع ضروری برای انجام اصلاحات لازم در اساسنامه و یا اتخاذ تصمیم در خصوص اصلاح و تغییر اساسنامه پس از تصویب کمیسیون قابل اجرا خواهد بود . مجامع عمومی فوق العاده به دعوت هیات مدیره یا بازرس یا یک پنجم از اعضای پیوسته تشکیل می گردد .

  3_12_ اولین جلسه مجمع عمومی عادی با درخواست هیات موسس ، پس از موافقت اولیه انجمن از کمیسیون و حداکثر ظرف شش ماه با درج آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تسکیل خواهد شد .

  تبصره 1_جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده بدست نیامد به فاصله یک ماه از تاریخ جلسه اولیه نسبت به دعوت مجدد به همان نحو با ذکر نتیجه دعوت قبلی اقدام می شود در اینصورت مجمع با هر تعداد از اعضای حاضر تشکیل خواهد شد .

  ماده 13_ وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد :

  1_13_ استماع گزارش هیات مدیره و بازرس و رسیدگی و اتخاذ تثمیم نسبت به گزارش فعالیت های سالانه انجمن

  2_13_ اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و بودجه انجمن و میزان حق عضویت

  3_13_ انتخاب و یا عزل اعضای هیات مدیره

  4_13_ انتخاب یک نفر از اعضا به عنوان بازرس اصلی و یک نفر علی البدل

  5_13_ تصویب کلیه آیین نامه ها و ضوابط اجرایی مورد لزوم برای پیشبرد امور انجمن به پیشنهاد هیات مدیره

  6_13_ تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای انتشار آگهی های انجمن

  تبصره _در کلیه جلسات مجامع عمومی نماینده مذکور در تبصره 1 ماده 10 آیین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد .در صودت عدم حضور نماینده کمیسیون جلسه رسمیت نخواهد یافت .

  ب _ هیات مدیره

  ماده 14_ اعضای هیات مدیره مرکب از 5 نفر است و 2 نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب می شوند .اعضای مذکور در جلسه مجمع عمومی عادی هر سه سال یک بار با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب خواهند شد و عضویت در هیات مدیره افتخاری است .

  تبصره 1_افزایش تعداد هیات مدیره با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی و تایید نهایی کمیسیون خواهد بود .

  تبصره 2_جلسات هیات مدیره حداقل هر یک ماه یک بار تشکیل می شود با حضور دوسوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء حاضرین خواهد بود .

  ماده 15_ هیات مدیره در اولین جلسه یک نفر رئیس ، یک نفر نائب رئیس و یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار با رای کتبی اکثریت اعضای هیئت مدیره انتخاب می نماید . در ضمن آیین نامه داخلی هر انجمن در جلسات هیات مدیره مشخص و به تصویب خواهد رسید .

  تبصره 1_رئیس انجمن و ردبیر انجمن بیش از دو دوره متوالی نمی تواند به سمت یکی از این دو مسئولیت انتخاب شود .

  تبصره 2_رئیس هیات مدیره مسئول اداره امور جاری انجمن و مجری کلیه مصوبات هیات مدیره و نماینده قانونی و شخصیت حقوقی انجمن در نزد مراجع مختلف خواهد بود .

  تبصره 3_کلیه اوراق تعهد آور با امضای رئیس هیات مدیره یا دبیر همراه با امضای خزانه دار و مهر انجمن و نامه های رسمی اداری با امضای رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس و یا دبیر معتبر خواهد بود .

  تبصره 4_چنانچه هر یک از اعضای هیات مدیره 3 جلسه متوالی و یا 5 جلسه متناوب بدون دلیل موجه ( به تشخیص هیات مدیره ) در جلسات شرکت ننماید مستعفی شناخته خواهد شد .

  تبصره 5_در صورت استعفا و برکناری و یا فوت هر یک از اعضای هیات مدیره عضو علی البدل برای مابقی دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد .

  ماده 16_ هیات مدیره موظف است ظرف حداکثر چهار ماه پیش پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره جدید با حضور نماینده کمیسیون اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون ارسال نمایند.

  تبصره _هیات مدیره قبلی تا تائید هیات مدیره جدید از سوی کمیسیون ، مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت .

  ماده 17_ وظایف و اختیارات هیات مدیره :

  1_17_ دعوت مجامع عمومی و فوق العاده

  2_17_ اجرای تصمیمات متخذه در مجامع عمومی

  3_17_ تشکیل جلسات سخنرانی و گردهمایی های علمی ، فنی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

  4_17_ تهیه ضوابط و مقررات و آیین نامه های اجرایی

  5_17_ تهیه گزارش سالانه فعالیت های انجمن برای ارائه به مجمع عمومی

  6_17_ تهیه ترازنامه و ارائه آن به مجمع عمومی

  7_17_ قبول هدایا و کمک های مالی برای انجمن

  8_17_ پیشنهاد اصلاحات و تغییرات در اساسنامه به مجامع عمومی

  9_17_ اداره امور انجمن در چارچوب مفاد اساسنامه

  10_17_ تشکیل کمیته های اجرایی و تخصصی مختلف و تعیین نوع فعالیت و نظارت بر آنها

  11_17_ انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن به مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات کشور

  12_17_ اقامه دعوی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از دعاوی که علیه انجمن اقامه می شود در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و توکیل غیر

  13_17_ اتخاذ تصمیم نسبت به عضویت انجمن در مجامع داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

  14_17_ پیشنهاد انحلال انجمن به مجمع عمومی فوق العاده

  ج _بازرس

  ماده 18_ انجمن دارای یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل خواهد بود که هر سه سال یک بار در جلسه مجمع عمومی عادی با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انتخاب خواهند شد .

  ماده 19_ وظایف بازرس به شرح زیر است :

  1_19_ بررسی کلیه اسناد و مدارک مالی انجمن و تهیه گزارش برای ارائه به مجمع عمومی

  2_19_ بررسی گزارش سالیانه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد انجمن و ارائه به مجمع عمومی.

  3_19_ گزارش هرگونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.

  4_19_ دعوت از مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری.

  ماده 20_ شرکت بازرس در جلسات هیات مدیره بدون حق رای مجاز است و در هر زمان میتواند اسناد و دفاتر مالی انجمن را از هیات مدیره مطالبه و مورد بررسی قرار دهد.

  ماده 21_ در پایان هر سال مالی ریاست هیات مدیره گزارش فعالیت های سالانه انجمن و تراز نامه مالی آن را حداقل 45 روز قبل از تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی سالانه برای تایید در اختیار بازرس قرار خواهد داد.

 فصل پنجم-منابع مالی انجمن

  ماده 22_ منابع مالی انجمن عبارتست از:

  1_22_ حق عضویت اعضا

  2_22_ هدایا و کمک ها

  3_22_ در آمد حاصل از فعالیت های آموزشی.پژوهشی.خدمات فنی مهندسی و مشاوره ای و انتشارات

  4_22_ حمایت های مالی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

  

فصل ششم-موارد انحلال انجمن

  ماده 23_ در صورت درخواست هیات مدیره یا بازرس و یا 3/1 اعضای پیوسته و تصویب مجمع عمومی فوق العاده به هر دلیل انجمن منحل می گردد.

  ماده 24_ مجمع عمومی فوق العاده که تصمیم به انحلال انجمن میگیرد در همان جلسه نسبت به انتخاب هیات تسویه و تعیین مدت ماموریت آن اقدام خواهد کرد.

  ماده 25_ هیات تسویه در جلسات سالیانه مجمع عمومی فوق العاده انجمن گزارش اقدامات خود راارائه مینماید. ختم عملیات تسویه باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد و در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیر الانتشار آگهی شود و مراتب به کمیسیون اعلام گردد.

  تبصره _باقیمانده دارایی های انجمن پس از وضع دیون و مخارج و تصویب هیات تسویه و نیز اطلاع کمیسیون به یکی از موسسات آموزشی تحقیقاتی کشور اهدا خواهد شد

  ماده 26_ این اساسنامه مشتمل بر 6 فصل و 26 ماده و 18 تبصره در تاریخ 28 اردیبهشت ماه 85 به تصویب مجمع عمومی فوق العاد ه رسید.


دفعات مشاهده: 9566 بار   |   دفعات چاپ: 1166 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 23 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن علمی ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | iranian ergonomics and human factors society

Designed & Developed by : Yektaweb